Uncategorized


แพทย์เอกของโลก

แพทย์ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่ช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ แล…


การเกิด การสลาย และการเปลี่ยนแปลงของหยินหยาง

การเกิด การสลายของ หยินหยาง ในร่างกาย หมายถึง ภาวการณ์เ…


ความสัมพันธ์ระหว่าง หยินหยาง

หยินหยางไม่เพียงแต่แสดงออกในลักษณะที่ตรงกันข้ามภายในรูป…


หยินหยางเบี้องต้น

หยินหยาง เป็นทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย์ของจีนที่เป็นที่นิย…


โครงสร้างของดิน

โครงสร้างของดิน เป็นสมบัติทางกายภาพอีกอย่างหนึ่งของดิน …


การกำเนิดดิน ตัวแปรสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ขบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดดินมีมากมายหลากหลายอย่าง ไม่ว่า…